Regulamin świadczenia usług doradczych

v1.0 01.10.2021.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży usług doradczych oferowanych przez Procescope Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie ul.Szlak 77/222, 31-0153 Kraków za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.procescope.pl oraz www.sygnalpro.pl oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Procescope Sp. z o.o., warunki zawierania, świadczenia i rozwiazywania takich umów oraz tryb postepowania reklamacyjnego.
Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.procescope.pl oraz www.sygnalpro.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

Definicje

Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie www.procescope.pl, www.sygnalpro.pl umożliwiający Klientowi bezpośredni kontakt z Procescope.
Klient, Usługobiorca – firma zewnętrzna, jednostka organizacyjna na rzecz, której Procescope świadczy Usługi doradcze Procescope – skrócona nazwa firmy Procescope Sp. z o.o. Sygnalpro – skrócona nazwa marki firmy Procescope Sp. z o.o. specjalizującej się w procedurach dla Sygnalisty Umowa ramowa (Umowa) – umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie Usług doradczych definiująca zasady współpracy z Klientem, sposób zlecania i odbioru prac w ramach realizowanych Usług doradczych;
Umowa realizacyjna (Umowa) – jednorazowa umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie Usług doradczych podpisana z Klientem na realizację określonej Usługi doradczej;
Usługa doradcza – usługa świadczona przez Procescope na rzecz Klienta. Ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem spotkań analitycznych / warsztatów / szkoleń przez Procescope w formie stacjonarnej lub za pomocą własnych systemów teleinformatycznych i publicznej sieci Internet, na indywidualne życzenie usługobiorcy na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisów ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219). Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych usług są dostępne na stronie www.procescope.pl, www.sygnalpro.pl
Usługodawca – Procescope Sp. o o.o. z siedzibą w Kraków 31-153, ul Szlak 77/222, wpisaną pod numerem NIP: 6762603846, KRS: 0000924708, REGON 520131633 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS
Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna która złożyła formularz zgłoszenia na usługę, doradztwo

Warunki zawieranie umowy o świadczenie usług doradczych i płatności

Umowa o świadczenie Usług doradczych zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego lub po mailowym zaakceptowaniu zgłoszenia na doradztwo wysłanego przez Usługodawcę.
Usługodawca za przeprowadzenie doradztwa przysługuje wynagrodzenie zgodnie z aktualnym cenniki doradztwa wyraźnym w PLN. Do ceny netto doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki.
Cena doradztwa nie obejmuje zakwaterowania i kosztów dojazdu uczestnika na doradztwa (chyba, że Zamawiający złoży zamówienie na dodatkowe usługi).
Wynagrodzenie za doradztwo Zamawiający powinien uregulować w następujący sposób:
przed doradztwem – płatność na wskazany numer konta (wskazany przez Usługodawca).
po doradztwie – na podstawie przesłanej faktury przelewowej (na nr konta wskazany przez Usługodawcę) lub w ramach zawartej umowy na usługi doradcze

Zobowiązania stron

4.1 Do obowiązków Usługodawcy należy:
Przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego Usługę doradczą w zakresie określonym w formularzu zgłoszeniowym lub ofercie.
Zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia usługi doradczej.
Przygotowanie programu usługi doradczej.
Przygotowanie harmonogramu usługi doradczej.
Zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia usługi doradczej (chyba że Zamawiający – w przypadku osób prawnych sam zapewni pomieszczenie do przeprowadzenia szkoleń).
4.2 Uczestnik usługi doradczej zobowiązuje się:
Uczestniczyć w warsztatach, przestrzegając punktualności i stosując się do poleceń Usługodawcy.
Zapłacić Usługodawcy za Usługę doradczą cenę wskazaną w formularzu zgłoszenia na doradztwo, a w przypadku odrębnej umowy zapłacić fakturę w wymaganym terminie.
Uczestnik w razie rezygnacji z doradztwa w terminie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed rozpoczęciem doradztwa zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny doradztwa. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji lub zgłoszenia w terminie krótszym niż 1 (słownie: jeden) pełny dzień Uczestnik zobowiązany jest pokryć całość kosztów doradztwa.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu doradztwa w terminie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, które uniemożliwiają przeprowadzenie doradztwa. Informacja o odwołaniu doradztwa lub zmianie jego terminu czy też miejsca zostanie przesłana Uczestnikowi w drodze wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu udziału Uczestnika niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadkach wskazanych powyżej Zamawiający może zrezygnować z udziału w warsztatach bez obowiązku zapłaty kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi doradztwa. O swojej rezygnacji z powodów wskazanych powyżej Zamawiający zobowiązany jest poinformować Usługodawcę doradztwa nie później niż 1 (słownie: jeden) dzień od momentu otrzymania od Usługodawcy informacji o zmianie terminu czy też miejsca doradztwa.

Majątkowe Prawa Autorskie

Dostarczane uczestnikom materiały z warsztatów przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania.
Przeniesienie własności egzemplarza materiałów nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów z warsztatów.
Treść materiałów z warsztatów jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
Wszelkie materiały powstałe w trakcie doradztwa i upublicznione przez Usługodawca można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródeł pochodzenia materiałów.
Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści

Ochrona danych osobowych

W myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883), składając formularz zgłoszenia na szkolenie/na doradztwo Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązań Usługodawcy wobec Zamawiającego. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Usługi szkoleniowej/Usługi doradczej.
Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania.
Odpowiedzialność i prawo odstąpienia
Na możliwości odstąpienia od realizacji usługi w przypadku usług doradczych. Szczegółowe warunki rozwiązania umowy regulują zapisy umowy doradczej.
Jeżeli po zawarciu Umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w realizacji Usługi doradczej i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy – wpłacone środki będzie mógł wykorzystać na Usługę o tej samej wartości w innym terminie, uzgodnionym z Usługodawcą.
W przypadku odwołania warsztatów, Usługodawca zaproponuje Uczestnikom inny termin.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach z warsztatów ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych /Usług doradczych.
Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem doradztwa, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia, za doradztwo którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.

Reklamacje

Reklamacje usług świadczonych przez Usługodawcę są przyjmowane pisemnie na adres biuro@procescope.pl
Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia warsztatów.
Usługodawca warsztatów zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w powyższym punkcie
Usługodawca ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 30 dni roboczych.
Usługodawca ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia. Brak ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oznacza uznanie jej za uzasadnioną
Usługodawca zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie.
Możliwe formy rekompensaty:
Powtórzenie warsztatów w innym terminie.
Zniżka 15% na kolejne szkolenie/warsztaty.
Otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych.
Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

Postanowienia końcowe

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a regulacjami zawartymi w umowie o doradztwo pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia tej umowy.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie obwiązujące przepisy prawa.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny
Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.10.2021r i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.